A A A
A A A
bezpłatny komputer, bezpłatny internet, bezpłatne szkolenie
Wydział Rozwoju Miasta
Urzędu Miasta Mikołów
ul. Rynek 16, pokój 41
tel. 32 32-48-467
e-mail: umo@mikolow.eu

Projekt "Uniwersytet Młodych Odkrywców”

 

Termin realizacji: czerwiec 2014 – czerwiec 2015

 

Całkowity koszt projektu: 1 456 389,83 zł

 

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

 

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

 

Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Finansowanie:

 

1 456 389,83 zł, w tym:

 

· Europejski Fundusz Społeczny: 1 237 931,36 zł

 

· Dotacja celowa z budżetu krajowego: 43 691,69 zł

 

· Wkład własny Gminy: 174 766,78 zł

 

 

Opis projektu:

 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej i zwiększenie szans edukacyjnych
i psychospołecznych wśród ok. 918 uczniów i uczennic 8 mikołowskich szkół podstawowych poprzez wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych w okresie VI.2014 do VI.2015.

 

Projekt zakłada realizację kompleksowych programów rozwojowych w formie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w ramach z zakresu matematyczno-informatycznego, geograficzno-przyrodniczego, humanistycznego, lingwistycznego, ekspresji kulturalnej oraz nauk różnych.

 

Ponadto w celu wzbogacenia programu zajęć uczestnicy projektu wezmą udział w licznych warsztatach i wizytach studyjnych, które mają na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na zajęciach.

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Herb Gmina Mikołów Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego